Chuyển giá FDI: Quản lý yếu hay có động cơ?

Chuyển giá FDI: Quản lý yếu hay có động cơ?  

Theo bạn Việt Nam nên lựa chọn như thế nào với ASIAD 18?

Rút đăng cai

Tổ chức chỉ với 150 triệu USD

Cho bội chi trên 150 triệu USD