Việt Nam được khen vì rút đăng cai ASIAD 18

Việt Nam được khen vì rút đăng cai ASIAD 18  

Bộ Giáo dục đang đo mức hài lòng của dân đối với giáo dục công. Bạn đánh giá ở mức:

Rất không hài lòng

Không hài lòng

Bình thường

Hài lòng

Rất hài lòng