Đà Nẵng không cấp phép dự án chưa có báo cáo ĐTM

Đà Nẵng không cấp phép dự án chưa có báo cáo ĐTM

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện