Sao chưa chỉ đích danh kẻ thổi giá đất Đà Nẵng?

Sao chưa chỉ đích danh kẻ thổi giá đất Đà Nẵng?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện