Lời xin lỗi của lãnh đạo và hy vọng của người dân

Lời xin lỗi của lãnh đạo và hy vọng của người dân


Sự Kiện