Tổng Bí thư chỉ đạo tại Trường bắn Quốc gia

Tổng Bí thư chỉ đạo tại Trường bắn Quốc gia


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện