Bộ Giáo dục

Bộ Giáo dục "không nhớ" 35.000 tỷ sẽ chi thế nào?