Bộ Kế hoạch Đầu tư: kinh tế vĩ mô có thay đổi?

(Diễn đàn trí thức) - Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 06/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cải cách cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô” như sau:

I. BỐI CẢNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN

1. Về tình hình kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, trước nhiều khó khăn, thách thức, với những quyết sách đúng đắn, kịp thời và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, duy trì mức tăng trưởng khá, từng bước kiềm chế lạm phát, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Bo Ke hoach Dau tu: kinh te vi mo co thay doi?
Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy lạm phát giảm mạnh nhưng lãi suất vay ngân hàng vẫn còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng.

Tuy nhiên, do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn này vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, nổi lên là:

Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy lạm phát giảm mạnh nhưng lãi suất vay ngân hàng vẫn còn cao. Nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng.

Việc thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, chính sách tiền tệ chặt chẽ đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô nhưng cũng để lại hệ quả là làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãi suất vay còn cao, nhiều doanh nghiệp khó tiếp cận và hấp thụ vốn; chi phí đầu vào lớn, sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho cao, dẫn đến quy mô sản xuất phải thu hẹp, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân.

Chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh chưa được cải thiện, năng suất lao động xã hội thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp còn yếu kém; hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, chậm được khắc phục; hiệu quả đầu tư vẫn còn thấp; nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Ứng dụng khoa học, công nghệ ở nhiều ngành còn hạn chế. Sản phẩm có thương hiệu trên thị trường quốc tế còn ít; chưa khai thác, phát triển tốt thị trường trong nước, nhất là việc thu mua và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản giảm sút và gặp rất nhiều khó khăn.

2. Về thực trạng cơ chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô

Quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô là quá trình soạn thảo, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô. Chính sách kinh tế vĩ mô là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp và công cụ mà nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể của nền kinh tế - xã hội nhằm thực hiện những mục tiêu vĩ mô của đất nước trong một thời kỳ nhất định. Nếu phối hợp chính sách tốt, các chính sách sẽ hỗ trợ, bổ sung cho nhau theo chiều thuận, giảm thiểu tác động theo chiều nghịch; ngược lại, nếu phối hợp không tốt thì tác động nghịch chiều của các chính sách sẽ lớn hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.

2.1. Những thành tựu cơ bản

Trước khi Đề án được ban hành, công tác phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã đạt được một số thành tựu cơ bản như sau:

Thứ nhất, đã có hệ thống văn bản pháp lý quy định khá chặt chẽ về công tác phối hợp giữa các Bộ ngành, các địa phương trong việc quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Về cơ bản, hệ thống các văn bản này đã xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan liên quan cũng như quy định một quy trình thống nhất trong việc ban hành, xử lý các quyết định về vĩ mô.

Thứ hai, Chính phủ, các Bộ ngành và các địa phương đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, điều hành, thể hiện tính chủ động, trách nhiệm cao trong công tác phối hợp. Những năm qua, nhiều Bộ ngành, đặc biệt là các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước.... đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình và đã có sự phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, một số Bộ, ngành, địa phương cũng đã chủ động ký kết các văn bản phối hợp với nhau trong quản lý và điều hành. Một trong những ví dụ cụ thể là quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ngày 29/02/2012 . Với 5 nội dung phối hợp, quy chế này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tạo sự đồng thuận trong các hoạt động chung, đảm bảo chính sách tài khoá và tiền tệ được phối hợp hài hoà hơn, chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, qua đó giúp Chính phủ ra các quyết sách chính xác.

Thứ Hai, 19/12/2016 10:17

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện