Bộ Tư pháp: Cải cách cơ chế và thủ tục hành chính

(Diễn đàn trí thức) - Tình hình thực hiện và kết quả công tác cải cách thể chế;
cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng,
nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020.

A- CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 30c/NQ-CP) đã xác định cải cách thể chế là một trong ba trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 2011-2020, trong đó, tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 30c/NQ-CP đã chỉ rõ mục tiêu giai đoạn I (2011-2015) trong cải cách thể chế là:

“b) Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới cơ bản;

c) Thể chế về sở hữu, đất đai, doanh nghiệp nhà nước được xây dựng và ban hành ngày càng phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bo Tu phap: Cai cach co che va thu tuc hanh chinh
Công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng linh hoạt, kịp thời hơn, giảm tối đa tình trạng xin lùi, rút ra khỏi chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thực hiện Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn I (2011-2015) của Bộ Nội vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BNV ngày 02/3/2015), Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 217/BC-BTP ngày 29/7/2015 gửi Bộ Nội vụ về chuyên đề sơ kết việc thực hiện cải cách thể chế giai đoạn I (2011-2015) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP. Trong phạm vi tham luận tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đánh giá khái quát kết quả cải cách thể chế và tập trung đánh giá về 02 mục tiêu cải cách thể chế giai đoạn I (2011-2015) nói trên, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Thực hiện Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008, công tác lập và việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật trong giai đoạn 2011 - 2015 đã có những chuyển biến tích cực, bảo đảm chất lượng hơn, nhất là đối với công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp luật. Chính phủ đã thực hiện hiệu quả giải pháp lựa chọn lĩnh vực trọng điểm cần đầu tư, xây dựng và hoàn thiện pháp luật, trong đó xác định thứ tự ưu tiên đối với lĩnh vực then chốt, tạo sức bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã kịp thời đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua cho phù hợp với đòi hỏi, yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu triển khai Hiến pháp năm 2013. Đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ đã được các bộ, cơ quan ngang bộ chuẩn bị kỹ hơn, bảo đảm xác định rõ thứ tự ưu tiên, bám sát nội dung định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Công tác triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng linh hoạt, kịp thời hơn, giảm tối đa tình trạng xin lùi, rút ra khỏi chương trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nhìn chung, các luật, pháp lệnh do Chính phủ chủ trì soạn thảo được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch; từng bước giảm luật khung, luật ống; hạn chế việc ủy quyền lập pháp, thể hiện tư duy lập pháp mới, đảm bảo được sự phát triển cân đối, đồng bộ giữa thể chế về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, bảo vệ quyền con người, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Hàng năm, căn cứ các quy định của luật, pháp lệnh và xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn về hoạt động quản lý nhà nước, các chương trình công tác, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã tập trung ưu tiên cho công tác xây dựng ban hành nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2011 - 2015, Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 99 luật, pháp lệnh, nghị quyết.

- Công tác xây dựng và thực thi pháp luật ở nước ta đã thực sự có những chuyển biến tích cực, thể hiện tư duy lập pháp mới trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hệ thống pháp luật Việt Nam đã được định hình một cách rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, làm nền tảng cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Các văn bản pháp luật được ban hành trong giai đoạn này đang dần đáp ứng các tiêu chí của hệ thống pháp luật về tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai và minh bạch, bảo đảm vận hành, quản lý xã hội, phù hợp hơn với bản chất Nhà nước pháp quyền XHCN. Về mặt nội dung, pháp luật đã thể hiện tư duy lập pháp mới, thể hiện tính cân đối, đồng bộ giữa thể chế về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, bảo vệ quyền con người, phù hợp hơn với yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, mở đường, tạo khuôn khổ pháp lý cho những bước phát triển mới về kinh tế - xã hội.

Thứ Ba, 20/12/2016 07:38

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện