Cải cách hành chính: Vì chính quyền kiến tạo, liêm chính

(Diễn đàn trí thức) - Cải cách hành chính là công cuộc thay đổi các thể chế quản lý nhà nước đồng bộ, hướng tới một chính quyền kiến tạo, liêm chính và làm dân hài lòng.

Phát biểu tại Diễn đàn "Kết quả thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2015: Sự hài lòng của người dân" do Liên Hiệp Hội Việt Nam tổ chức chiều 22/12, PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng nhấn mạnh tới mục tiêu của công cuộc cải cách hành chính (CCHC) là vì chính quyền kiến tạo, liêm chính, người dân hài lòng.

"Công cuộc CCHC của nước ta trong giai đoạn 5 năm gần đây đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với những mục tiêu đề ra của Nhà nước, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là so với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, làm sao để nước ta không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, thì còn rất nhiều vấn đề cần phân tích, giải quyết" - PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh nói.

Cai cach hanh chinh: Vi chinh quyen kien tao, liem chinh
PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh: CCHC phải hướng đến chính quyền kiến tạo, liêm chính.

 Đánh giá sơ qua về công cuộc CCHC giai đoạn 2011-2015, PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh cho rằng, trong giai đoạn 2011 - 2015, các bộ, ngành và địa phương đã ban hành trên 11.700 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. 

Có 6 lĩnh vực trong CCHC cần được đánh giá cụ thể.
 
1. Cải cách thể chế

Các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, hệ thống hóa trên 100.000 văn bản quy phạm pháp luật các loại, đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trên 17.000 văn bản, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, khả thi. Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội, thông qua 64 luật, 19 luật sửa đổi, bổ sung; 01 pháp lệnh và 04 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung.

2. Cải cách thủ tục hành chính

Đây là một trong những nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao, đã ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng và cải cách thủ tục hành chính nói chung. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

Đến hết Quý I năm 2016 đã đơn giản hóa 4.525/4.723 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 95,8%, đã đạt được nhiều kết quả đặc biệt là cắt giảm thời gian và thủ tục hành chính về thuế và bảo hiểm xã hội. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được đẩy mạnh triển khai tại các địa phương.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; 27 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức: Đến đầu tháng 12/2015, Bộ Nội vụ đã thẩm định và phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của 17/20 bộ, ngành (chiếm 85%) và 53/63 địa phương (chiếm 84,12 %).
b) Về việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức: Đến tháng 12 năm 2015, Bộ Nội vụ đã cùng các bộ quản lý công chức chuyên ngành ban hành được 47 tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức; đã có 30 thông tư liên tịch giữa Bộ Nội vụ và các bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành được ban hành, quy định 44 bộ tiêu chuẩn cho 137 chức danh nghề nghiệp của viên chức.
c) Về việc nâng cao chất lượng thi tuyển, thi nâng ngạch công chức: Đã triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến vào thi tuyển công chức, thi nâng ngạch công chức và đạt được một số kết quả tích cực.
d) Về đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; quy định chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý: Đã có 06 bộ, ngành và 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng. Bộ Chính trị đã có Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 về Đề án "Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng".
đ) Về việc hoàn thiện cơ chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức: Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
e) Về quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ: Chính phủ đã quy định về việc xét tuyển đặc cách đối với những người tốt nghiệp thủ khoa, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài hoặc có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên. Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
g) Về việc chấn chỉnh công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng.

Thứ Tư, 28/12/2016 07:41

Đọc nhiều nhất

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện