Đắc Lắk chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin

(Diễn đàn trí thức) - Tỉnh Đắc Lắk ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức
trên địa bàn.

Xác định cải cách hành chính là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, chủ động ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và hàng năm; trong đó, có chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.

Quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, tỉnh Đắk Lắk luôn có sự tham gia của cả ba cấp chính quyền địa phương. Những nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đã tạo ra sự thống nhất trong hệ thống hành chính. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã chú trọng đầu tư hạ tầng thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao thông qua xác định Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

Dac Lak chu trong ung dung cong nghe thong tin
Đắc Lắk triển khai kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và hàng năm; trong đó, có chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020.

I. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Trước đây, công tác quản lý cán bộ, công chức trên địa bàn của tỉnh được thực hiện thủ công theo phương pháp truyền thống. Với cách quản lý hồ sơ này, tỉnh gặp khó khăn trong tổng hợp, tra cứu, sửa đổi, cập nhật thông tin cán bộ, công chức… Bên cạnh đó, việc quản lý thông tin cán bộ, công chức theo phương pháp truyền thống chậm và không có công cụ dự báo tình hình công chức tại đơn vị đến tuổi về hưu, đến thời gian nâng lương, dẫn đến tình trạng bị động trong công tác quản lý, điều hành.

Đắk Lắk bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý công chức từ năm 2012 tại Sở Nội vụ và nhân rộng vào năm 2013 với hệ thống phần mềm quản lý cán bộ, công chức phục vụ 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 19/19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Để thực hiện hệ thống này, tỉnh đã khảo sát, đánh giá và nâng cấp hiện trạng công nghệ thông tin để triển khai tập trung tại Sở Nội vụ. Phần mềm quản lý cán bộ, công chức được cài đặt, vận hành tại Trung tâm máy chủ của Sở Nội vụ có thể phục vụ nhu cầu cập nhật, tra cứu, tìm kiếm thông tin với số lượng người truy cập nhiều; phần mềm được thừa hưởng các giải pháp an toàn thông tin, bảo mật hệ thống theo tiêu chuẩn xây dựng phần mềm.

Cho đến nay, tỉnh thống nhất quản lý, tra cứu, tìm kiếm, thống kê và đảm bảo bảo mật trong lưu trữ thông tin cho 3.215 công chức (đạt 100%) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ thông tin về tuyển dụng công chức; sơ yếu lý lịch cá nhân; nâng lương, ngạch, bậc công chức; điều động, thuyên chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức; nghỉ việc, thôi việc, hưu trí; theo dõi khen thưởng, kỷ luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thông tin các cán bộ đã qua các cương vị lãnh đạo đảng, chính quyền một cách hiệu quả và thuận lợi cho nghiệp vụ quản lý của mình.

Ưu điểm của hệ thống là thực hiện chế độ báo cáo tự động, bao gồm: Báo cáo tự động trước 03 tháng hoặc 6 tháng thông tin danh sách công chức chuẩn bị được tăng lương; báo cáo thống kê chất lượng đội ngũ công chức; báo cáo danh sách công chức đến hạn bổ nhiệm lại, đến tuổi nghỉ hưu, đến hạn nâng lương; cảnh báo cho đơn vị chủ quản tình trạng công chức đến tuổi nghỉ hưu giúp cho cơ quan chủ động có kế hoạch quy hoạch, bố trí công chức tiếp theo; lưu trữ và kết xuất thông tin, báo cáo theo mẫu chuẩn quy định của Bộ Nội vụ. Quá trình cập nhật, khai thác thông tin được lưu lại lịch sử khai thác, cập nhật thông tin của mỗi tài khoản được phân quyền để đảm bảo cho công tác quản lý sau này.

Chủ Nhật, 25/12/2016 16:00

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện