Thừa Thiên Huế triển khai công tác cải cách hành chính

(Diễn đàn trí thức) - Những khó khăn, thách thức và giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2016, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thua Thien Hue trien khai cong tac cai cach hanh chinh
Thừa Thiên Huế đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2016.

Các văn bản chỉ đạo được lãnh đạo các cấp ban hành kịp thời. Công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên. Đã rà soát và ban hành bộ thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, công khai, minh bạch, giúp giảm thiểu thời gian và kinh phí của cá nhân, tổ chức. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tại hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các đơn vị thí điểm đạt mức trên 80%.

Tỉnh đã thực hiện tốt việc phân cấp quản lý ngân sách và công khai các nguồn thu, chi, minh bạch về tài chính. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp huyện, cấp xã từng bước được đầu tư nâng cấp khang trang. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng, gắn liền với CCHC. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại hầu hết các cơ quan, đơn vị mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Xác định vai trò quan trọng của công tác CCHC nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là: “Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ nhân dân”.

Căn cứ kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 được ban hành tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế xác định mục tiêu trọng tâm như sau: “Cải cách thể chế tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn công tác CCHC với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ CCHC”.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bên cạnh việc kế thừa những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm trong công tác CCHC thời gian qua, tỉnh cũng xác định những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua để thực hiện thành công công tác CCHC nhà nước từ năm 2016-2020, đó là:

- Trong công tác chỉ đạo, điều hành, việc triển khai một số nội dung trong nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch CCHC của tỉnh tại một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa mang tính đột phá.

- Lãnh đạo một số cơ quan, địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức công tác CCHC, có nơi còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát trong các khâu tham mưu triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Nhận thức của lãnh đạo và cán bộ, công chức ở một số đơn vị về CCHC chưa đồng bộ, không muốn thay đổi cách làm, cách nghĩ theo mô hình và các hình thức mới, nhất là cơ chế một cửa liên thông.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nhất là UBND cấp xã).

- Một số thủ tục hành chính vẫn còn chồng chéo, không hợp lý, không phù hợp với thực tế, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng chậm được phát hiện để điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính, cập nhật, thống kê, công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ tại một số cơ quan, địa phương thực hiện còn thiếu kịp thời.

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước gặp khó khăn chủ yếu do cơ sở vật chất ở các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, tương ứng. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO còn gặp nhiều khó khăn tại các vùng sâu, vùng xã, vùng dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở xác định những khó khăn, thách thức nêu trên, để triển khai có hiệu quả công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Thứ Ba, 27/12/2016 14:14

Đọc nhiều nhất

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện