Đường cong nhưng lòng dân...vui?

Đường cong nhưng lòng dân...vui?