Hạn La Hầu, Kế Đô là do người dân tự huyễn hoặc?

Hạn La Hầu, Kế Đô là do người dân tự huyễn hoặc?


Sự Kiện