Các Sở, Viện lấy gì để chào mừng Ngày Khoa Học?

Các Sở, Viện lấy gì để chào mừng Ngày Khoa Học?