Lào dừng dự án sau vụ vỡ đập: Quyết định đúng!

Lào dừng dự án sau vụ vỡ đập: Quyết định đúng!


Sự Kiện