Thêm 3 loài thực vật mới thuộc ba họ khác nhau

Thêm 3 loài thực vật mới thuộc ba họ khác nhau