Lào tạm dừng triển khai dự án thủy điện sau sự cố

Lào tạm dừng triển khai dự án thủy điện sau sự cố


Sự Kiện