Nhiệt điện xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển

Nhiệt điện xin đổ 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện