Cấm nhà thương mại, thêm ưu đãi cho nhà ở xã hội?

Cấm nhà thương mại, thêm ưu đãi cho nhà ở xã hội?