Năm ca sỹ hạng sao nộp thêm 1,3 tỷ thuế thu nhập

Năm ca sỹ hạng sao nộp thêm 1,3 tỷ thuế thu nhập