Ngân hàng ngoại rút vốn khỏi Việt Nam, ai mua lại?

Ngân hàng ngoại rút vốn khỏi Việt Nam, ai mua lại?Sự Kiện