Người Việt tăng tiến 'thành tích' uống bia, đạt 4,1 tỷ lít

Người Việt tăng tiến 'thành tích' uống bia, đạt 4,1 tỷ lít


Sự Kiện