Ngày xét xử thứ hai: Bị cáo Dũng, Phúc

Ngày xét xử thứ hai: Bị cáo Dũng, Phúc "kình" nhau?