Thiếu nhân viên, chủ quán hơn 40 tuổi chiều khách

Thiếu nhân viên, chủ quán hơn 40 tuổi chiều khách

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện