Nga phát triển siêu hạm hộ tống mới, đóng vào năm 2015

Nga phát triển siêu hạm hộ tống mới, đóng vào năm 2015

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện