Độ sâu diệt ngầm bất ngờ của Ka-28 Việt Nam

Độ sâu diệt ngầm bất ngờ của Ka-28 Việt Nam

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện