100 năm ngày thành lập Hồng quân công nông

100 năm ngày thành lập Hồng quân công nôngSự Kiện