Nga nhắc lại: Thừa sức sản xuất tàu Mistral

Nga nhắc lại: Thừa sức sản xuất tàu Mistral

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện