Trung Quốc muốn lập ADIZ ngoài biển Đông: Giới hạn đỏ...

Trung Quốc muốn lập ADIZ ngoài biển Đông: Giới hạn đỏ...


Sự Kiện