Người Kurd trả đất cho Syria: Chỉ khi nào Mỹ rút?

Người Kurd trả đất cho Syria: Chỉ khi nào Mỹ rút?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện