Đường đi của 54 bàn tay bị chặt lìa vùi dưới tuyết

Đường đi của 54 bàn tay bị chặt lìa vùi dưới tuyết

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện