Người Ukraine thay Liên Xô tiếp nhận Nhật đầu hàng

Người Ukraine thay Liên Xô tiếp nhận Nhật đầu hàng


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện