Tháng 1/1979: Trung Quốc đưa 600.000 quân lên biên giới Trung-Việt

Tháng 1/1979: Trung Quốc đưa 600.000 quân lên biên giới Trung-Việt

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện