Nga không phải là Libya và Anh chưa phải là đối thủ

Nga không phải là Libya và Anh chưa phải là đối thủ


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện