Sao Mỹ-Ukraine gạt phắt trưng cầu ý dân về quy chế Donbass?

Sao Mỹ-Ukraine gạt phắt trưng cầu ý dân về quy chế Donbass?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện