Mưu Mỹ biến người Kurd trở thành IS mới?

Mưu Mỹ biến người Kurd trở thành IS mới?Sự Kiện