“Thơ trắng” - tình trong như đã…

“Thơ trắng” - tình trong như đã…Sự Kiện