Nhân viên tự tráo khăn lụa Trung Quốc, ông Khải thoát tội?

Nhân viên tự tráo khăn lụa Trung Quốc, ông Khải thoát tội?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện