Quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong năm 2018

(Tin tức thời sự) - Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Theo Kế hoạch được ban hành, thông tin tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, trọng tâm là 8 nhiệm vụ trong năm 2018 vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản, lâu dài, vừa đáp ứng nhiệm vụ đột xuất, trước mắt;

Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống," trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực," “lấy cái đẹp dẹp cái xấu."

Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm này có việc sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; tiếp tục bổ sung, kiện toàn các văn bản, quy định, quy chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Cùng với đó là thực hiện công tác cán bộ thường xuyên, đột xuất; tham mưu lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ và quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt.

Quy hoach can bo lanh dao chu chot trong nam 2018
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ hai - năm 2017. Ảnh: TTXVN

Theo Ban Tổ chức Trung ương, trong tuyên truyền, cần định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, được dư luận quan tâm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

Tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương sáng điển hình trong công tác xây dựng Đảng đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh.

Phản ánh sinh động kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, 6 và 7 khóa XII;

Cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh và mở rộng quan hệ quốc tế ở tầm mức sâu rộng...

Trọng tâm thông tin, tuyên truyền tập trung vào công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các đề tài, đề án phục vụ Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng tiếp tục là những nội dung được chú trọng trong công tác tuyên truyền năm 2018.

Công tác thông tin, tuyên truyền cần phản ánh đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập... trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin, tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân;

Kịp thời phản ánh những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng;

Biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo.

Minh Thái

Thứ Bảy, 17/03/2018 07:51

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện