Đề xuất trả lương sếp DNNN cao nhất 70 triệu đồng/tháng

(Doanh nghiệp) - Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB-XH, mức lương cơ bản của Chủ tịch HĐTV, HĐQT tại một số doanh nghiệp nhà nước cao nhất là 70 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB-XH đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Cơ quan soạn thảo cho rằng, cơ chế quản lý tiền lương hiện hành đang bộc lộ những hạn chế, bất cập: Nhà nước quy định tiêu chí chung xác định tiền lương gắn với năng suất, lợi nhuận chưa tính đến đặc thù ngành nghề dẫn đến một số doanh nghiệp có lợi thế ngành nghề hưởng mức lương cao nhưng không hẳn do năng suất tạo ra và có sự chênh lệch lớn tiền lương giữa các doanh nghiệp nhà nước;

Sự phân biệt chính sách tiền lương giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh  nghiệp cổ phần chi phối của Nhà nước, nhất là tiền lương của người quản lý dẫn đến sự so sánh, bất bình đẳng;

Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý, nhất là ở doanh nghiệp 100% vốn nhà nước nhìn chung còn thấp so với mặt bằng tương đương trên thị trường nên chưa tạo động lực cho người quản lý giỏi, doanh nghiệp có hiệu quả cao;

Thẩm quyền đánh giá, quyết định mức lương của người quản lý chưa phù hợp, trong đó Hội đồng quản trị là người đại diện nhà nước, nhưng hưởng lương chung với Ban giám đốc với mức lương theo quy chế của doanh nghiệp quy định làm giảm tính khách quan, độc lập trong chỉ đạo, điều hành.

Chính vì thế, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với 3 tập đoàn, tổng công ty, gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines); Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), gọi chung là công ty.

Theo đơn vị soạn thảo, việc lựa chọn thí điểm 3 đơn vị nêu trên có tính đại diện để xây dựng cơ chế chung sau khi thí điểm.

De xuat tra luong sep DNNN cao nhat 70 trieu dong/thang
Trụ sở Tập đoàn VNPT

Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2019 đến khi Chính phủ ban hành Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng áp dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Dự thảo đưa ra 2 phương án về tiền lương của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (HĐTV/HĐQT), kiểm soát viên, với đề xuất quy định mức lương cơ bản, tiền lương được hưởng theo chức danh. Mức lương cơ bản quy định theo 2 loại doanh nghiệp gắn với quy mô, độ phức tạp quản lý (vốn, doanh thu, đầu mối quản lý, lao động).

Theo đó, phương án 1 (quy định tiêu chuẩn dựa trên quy mô hiện hành) có 2 loại mức lương:

Loại 1 áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên; doanh thu từ 50.000 tỉ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý (công ty con hoạch toán độc lập hoặc phụ thuộc) hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2 áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch hằng năm: vốn sản xuất, kinh doanh dưới 10.000 tỉ đồng; doanh thu dưới 50.000 tỉ đồng và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Phương án này, theo Bộ LĐ-TB-XH có ưu điểm là thuận lợi cho việc ban hành tiêu chuẩn chung vào năm 2021.

Phương án 2 căn cứ tiêu chuẩn dự kiến trên và quy mô hiện hành ấn định loại công ty (theo đó VNTP và Vietnam Airlines loại 1, VATM loại 2). Phương án này có ưu điểm là đơn giản vì chỉ có 3 đơn vị, nhưng khó tổng kết để ban hành tiêu chuẩn chung vào năm 2021, và khó cho việc áp dụng đối với các công ty con thuộc 3 đơn vị nêu trên.

Mức lương cơ bản của cả 2 phương án được quy định thấp nhất 40 triệu đồng và cao nhất 70 triệu đồng, dựa trên cơ sở tính bằng khoảng 30 - 35% mức lương chức danh tương đương trên thị trường.

Trong đó, Chủ tịch HĐTV, HĐQT có 2 mức: loại 1 là 70 triệu đồng/tháng, loại 2 là 60 triệu đồng/tháng.

Thành viên HĐTV, HĐQT và trưởng ban kiểm soát loại 1 là 60 triệu đồng/tháng, loại 2 là 50 triệu đồng/tháng. Kiểm soát viên loại 1 là 50 triệu đồng/tháng, loại 2 là 40 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận, dự thảo đề xuất quy định việc trích lập quỹ tiền thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế không quá 3 tháng tiền lương (trong đó 2 tháng tiền lương, 1 tháng phúc lợi và tách riêng quỹ thưởng cho người lao động, ban điều hành và HĐTV, HĐQT, kiểm soát viên).

Quy định này cơ bản giữ nguyên như hiện hành (chỉ điều chỉnh quỹ thưởng của HĐTV, HĐQT từ 1,5 tháng thành 2 tháng cho bằng với trích quỹ thưởng của người lao động).

Về thẩm quyền trả lương, thù lao, tiền thưởng, theo đơn vị soạn thảo, thực hiện nguyên tắc ai bổ nhiệm, thuê thì người đó đánh giá, quyết định mức lương, thưởng trong đó HĐTV, HĐQT đánh giá, quyết định mức tiền lương, tiền thưởng Tổng giám đốc từng quỹ tiền lương, tiền thưởng chung với người lao động theo 2 phương án:

Phương án 1: mức lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc không vượt quá 7 lần bình quân của người lao động (7 lần để bảo đảm tính mức lương của Tổng giám đốc bao trùm được mức lương hiện trả của cả 3 đơn vị).

Phương án này tạo điều kiện để công ty trả lương cho Tổng giám đốc tiến gần với mặt bằng tiền lương trên thị trường; tuy nhiên nếu công ty áp dụng mức tối đa thì mức lương của Tổng giám đốc có thể cao hơn Chủ tịch HĐQT/HĐTV (do lương của Chủ tịch HĐQT/HĐTV bị khống chế tối đa).

Phương án 2: mức lương, tiền thưởng của Tổng giám đốc không vượt quá 7 lần bình quân của người lao động và không vượt quá mức lương, tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT/HĐTV.

Phương án này bảo đảm cân đối hài hòa giữa Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT/HĐTV; tuy nhiên làm hạn chế việc trả lương của Tổng giám đốc theo mặt bằng tiền lương trên thị trường do mức lương, tiền thưởng của Chủ tịch bị khống chế tối đa.

Minh Thái

Thứ Sáu, 07/06/2019 08:09

Van Kien Dai Hoi
Sự Kiện