• Hà Nội muốn Nhà Hát lớn nhấ

    Hà Nội muốn NhàHát lớn nhấ  

    Xâynhàháthoành tráng, tiền vé chiếm 1/2 tháng lương của một công nhân thì người dân nào vào được nhàhát để xem?

  • Hà Nội muốn Nhà Hát lớn nhấ

    Hà Nội muốn NhàHát lớn nhấ  

    XâynhàhátHoaSen Hà Nội phải tính toán thận trọng đến hiệu quả và hiệu suất phục vụ của dự án để tránh lãng phí.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện