• Chủ khu trọ Hiệp khù

    ChủkhutrọHiệpkhù  

    Theo ông Hiệp, ngót 20 năm nay, mọi người quanh khutrọ vẫn gọi ông là "khù

  • Chủ khu trọ giá rẻ Hiệp khù

    ChủkhutrọgiárẻHiệpkhù  

    Theo ông Hiệp, dù cho ngọn lửa phát ra từ nhà ông hay nhà ai thì cũng chỉ là sự cố không mong muốn, giờ cần tập trung khắc phục hậu quả.

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện