• Chủ khu trọ Hiệp khù

    ChủkhutrọHiệpkhù  

    Theo ông Hiệp, ngót 20 năm nay, mọi người quanh khutrọ vẫn gọi ông là "khù

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện