Donald Trump: Nga không nên ủng hộ chính phủ Syria

Donald Trump: Nga không nên ủng hộ chính phủ Syria


Sự Kiện