Trương Việt Hoàng: Không có chuyện Danh Trung sang Nhật thi đấu

Trương Việt Hoàng: Không có chuyện Danh Trung sang Nhật thi đấu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện